Plovhavreafgift

Der var tidligere lagt skat på jord i de forskellige sogne omkring Aarhus Stift. En særlig skat var plovhavreafgift, som kunne lægges på jord som ejedes eller havde været ejet af Stiftet, med tilhørende hospitaler.

Skatten stammer vel fra Erik Plovpenning, født 1216, blev medkonge i 1232 og enekonge i 1241, han var søn af Valdemar Sejr.  Da han skulle bruge penge til at betale den strid han havde med Hertug Abel af Slesvig, lagde han skat på alt jord som kunne vendes med plov, måske en retfærdig skat, da man kunne pløje det man havde råd til at betale skat af, eller hvordan man nu håndhævede det. Han sluttede dog fred med Abel i nogle år, hvorefter fejden igen blussede op, Erik Plovpenning blev halshugget og hans lig smidt i Slien, den 10. august 1250 Skt. Laurantienatten. Hans lig blev bjerget og resterne heraf er i Skt. Bendt kirke i Ringsted. Skatten på den pløjede jord blev gennem århundrede afbrudt og genoptaget, til slutningen af 1800tallet.

I Vellev Sogn betalte man Plovhavre afgift til Aarhus Hospital. Hospitalet er en af fløjene til klosteret, Vor Frue Kirke, med den gamle Fratergård i midten.  Skatten blev ophævet i Vellev til ca. 1887-88. Vor Frue kloster opkrævede Plovhavreafgift på jordene i Vellev Sogn. Afgiften gik til enker eller forladte kvinder, samt fattiglemmer, de fik i årene op til 1900 3 kr. 50 ører om ugen til underhold, som i 1900 hævedes til 4 kr.

Det var ikke en skat som behagede bønderne, det protesterede de imod, og flere havde ikke mulighed for at betale det opkrævede beløb.

I en gammel sognefoged protokol fra Vellev har vi fundet følgende:

Et aproberet restanceliste fra 1877, i Vellev sogn, viser hvor meget den enkelte skulle betale.

Det var regnet ud efter jordtilliggender til gårdene hvad der skulle betales. Skulle en gårdmand betale 2 skæppe havre, kunne disse betales med 1 kr. og 82 ører, men det skulle helst betales i havre, var dette ikke muligt skulle der falde kontanter.

For Vellev ejerlav i 1877 var der 20 ejendomme som tilsammen skulle betale 50 skæpper havre til hospitalet i Aarhus, omregnet i penge beløb det sig til 46 kr. og  50 ører.

De 14 udflytterne havde tilsammen at betale 30 skæpper havre som omregnet i kontanter blev 27 kr. og 30 ører.

Enslev ejerlav havde 6 ejendomme som tilsammen skulle svare 12 skæpper havre, som omregnet blev til 10 kr. og 92 ører.

Taastrup ejerlav havde 4 ejendomme som skulle svare 8 skæpper, som blev 7 kr. og 28 ører.

Koudal, havde 2 ejendomme som skulle betale Plovhavreafgift 4 skæpper havre , eller 3 kr. og 64 ører.

Gården Holm skulle svare 1½ skæppe og derfor betale 1 kr. og 22 ører.

I alt blev det 13 tønder havre eller af penge 96 kr. 84 ører, som så tilfaldt de fattige i Aarhus.

Den 3. november 1879 kommer sognefogeden i Vellev P.P. Rohde med 2 vidner til Gårdejer J.S. Larsen for at foretage udpantning for 6 skæpper havre som var forfalden i februar, der blev beskrevet  6 skæpper blev vurderet til 6 kr.

 Larsen gør protest imod udpantningen og forlanger beviser for om Hospitalet har nogen lovlig ret til den såkaldte afgift, da matrikel kommissionen ingen forhæftelser har i hans skjøde fra den tidligere ejer.

Den 19. marts 1880, er sognefoged Rohde og 2 vidner igen på farten til gårdejer Rasmus Jacob Clausen Holm for at foretage udpantning på plovhavreafgiften som da var på 1 td. Havre som var forfalden i februar 1878. Der blev her beskrevet 1 td. Havre, som blev vurderet til 4 kr.

Den 14. oktober i 1880 kommer sognefogeden og  2 vidner igen til gårdejer Rasmus J. C. Holm for at foretage udpantning på Plovhavreafgiften. Der var forfalden februar 1880 og lød på 2 kr. og 79 ører. Da det ikke var muligt for ham at betale, blev der beskreven udlæg i en pibe, der blev vurderet til 10 kr.

 Bemeldte kjendelse er af mig bekjendtgjort den lovbefalet forud for vedkommende.

P.P. Rohde Sognefoged.

Den 20. juni 1881 indfandt Sognefogen for Vellev sogn sig med 2 vidner, hvoraf den ene er Niels Nielsen Leth, han er nu med nogle gange som vidne, og bliver senere i 1897 afløser for P. P. Rohde som sognefoged, så man kan sige han også var i lære som sådan.

De kom til Gårdejer Rasmus J.C. Holm der nu skyldte for Plovhavren for Febuar måned i 1881. Der blev foretaget lovligt udlæg hos Rasmus Holm for restancen.

Der blev foretaget pant i et stueur der blev vurderet til 10 kr.

Kjendelsen lovlig bekjentgjort og sagen sluttet.

P.P. Rohde Sognefoged.

Her direkte efter den gamle sogneprotokol i Vellev.

Aar 1887 den 10. juni have jeg undertegnede Sognefoged for Vellev Sogn, med tilkaldte Vidner, Gaardejer Niels Nielsen Leth af Vellev og Husmand Hans Peter Hansen af Enslev, og ifølge Aproberet Restanceliste, for saakaldte Plovhavreafgift, Vellev Sogns Beboere er paalagt at udrede til Aarhus Hospitel, forfalden i Februar 1887, stor 1 Kr. og 22 Ører lovliggjort udlæg hos  Gaardejer Niels Rose Enslev for den omtalte Restance blev foretaget som følger.

Der blev beskrevet et Sølvsylindret Uhr der blev vurderet til 10 Kr.

Bemeldte kjendelse er lovlig bekjendtgjort.

Bemeldte Niels Rose protesterede mod Udpantningen begrunder paa, at der saa vidt ham bekjendt aldrig før har været afkrævet ejeren af Matr. No. 18A nogen saadan Afgift, og da der paa dette lita kuns er 1 Td. Og 2 Skp. Og 1 Fdkr. Og 1½ Alb. Hartkorn tror han sig berettiget til at protestere mod nævnte udpantning.

P P. Rohde    Vidner: N. Nielsen Leth  H. P. Hansen

Aar1887 den 6. juni have jeg undertegnede Sognefoged for Vellev Sogn med tilkaldte Vidner Husmand Henrik Pedersen og Snedker Jens Jensen begge af Vellev for ifølge en Aproberet Restanceliste paa en saakaldt  Plovhavreafgift Vellev Sogns Beboere er paalagt at betale til Aarhus Hospital forfalden i Februar 1887 stor 21 Ører lovliggjort udlæg hos Jens Peter Sørensen paa Vellev Mark for den omskrevene Restance blev foretaget som følger.

Der er beskrevet en Jakke der blev vurderet til 3 Kr.

Bemeldte kjendelse er lovlig bekjendtgjort.

Bemeldte Jens Peter Sørensen protesterede mod udpantningen da ham og hans fader har ejet denne ejendom i 34 Aar uden at være krævet en saadan Skat han protesterede paa det bestemteste mod Udpantningen.

P.P.Rohde

Vidner:  Jens Jensen Snedker og Hendrik Pedersen MFP. (med ført pen).

Det er så de sidste udpantninger for denne skat som er opkrævet i Vellev. Der er ikke flere i den gamle protokol.

Der blev opkrævet denne afgift mange andre steder i området, på jord som Aarhus Stift havde ejet, eller ejede. Det ser ud som det er det eneste sted i Houlbjerg Herred, ellers er det Ning, Hasle, og Vester Lisbjerg  Herreder som betalte.

GHK